សាលាខ្មែរ

ទំនាក់ទំនង

ផ្ញើរសំណួរមកកាន់យើងនៅទីនេះ

សូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់

អ្នកមានសំណួរអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងដែរឬទេ? អ្នកត្រូវការជំនួយពីយើងដែរឬទេ? អ្នកចង់សហការជាមួយយើងដែរឬទេ?
អ្នកអាចបំពេញនៅក្នុងទម្រង់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។ យើងនឹងទទួលសាររបស់អ្នក និងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកវិញ។
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X