សាលាខ្មែរ

Fundamental of SPSS

This course provides fundamental of using SPSS, which a statistical software to analyze data.

3 STUDENTS ENROLLED

After finish this course, you will be

 • Able to create code for quantitative data
 • Able to create code book to use in analysis
 • Able to design data editor for input data &analysis
 • Know clearly about level of measurement
 • Know clearly about dummy data
 • Able to entry data in SPSS

Course Curriculum

Section 1: Understanding nature of data and design concept
Unit 1: Understanding nature of data 00:00:00
Unit 2: Design data entry template 00:00:00
Section 2: Analyze data
Unite 3: Understanding basic data analysis 00:00:00
Unit 4: Descriptive analysis 00:00:00
SPSS Leson quiz 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • 1 week, 3 days

ព័ត៌មានវក្គសិក្សា

655 4

ស្វែងរកវគ្គសិក្សា

ព័ត៌មានថ្មី

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X