ការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តិ

វណ្ណយុត្តិគឺជាសញ្ញាដែលប្រើបន្ថែមពីលើតួអក្សរ ដើម្បីនឹងលំអៀងសូរស័ព្ទវែង ជាស័ព្ទខ្លីឬលំអៀងស័ព្ទឱ្យប្លែកពីស័ព្ទដើមឬកាត់ពាក្យក្នុងប្រយោគជាសង្កាត់ដើម្បីឱ្យលះសេក្តីណាមួយហៅថា វណ្ណយុត្តិ។ វណ្ណយុត្តិទាំងនោះគឺ បន្តក់( ់ ) មូសិកទន្ត( ៉ ) ត្រីស័ព្ទ( ៊ ) សំយោគសញ្ញា( ័ ) របាទ( ៌ ) អស្តា( ៏ ) ទណ្ឌឃាត( ៍ ) វិសជ្ជនីយ( ះ ) យុគលពិន្ទុឬចុចពី(ៈ) ទ្វិពន្ទុលេខឬចំណុចពីរគូស(៖) កាបាទ( ៎ ) កុក្កដនេត្រឬភ្នែកមាន់(៙) វង់ក្រចក((…)) អព្ភន្តរ(ʻ…ʼ) អញ្ញប្រកាស(“…”) ខណ្ឌឬសញ្ញាខណ្ឌ   (។ ) ខណ្ឌចប់(៕) គោមូត្រឬបរិយោសាន (។៚)  រជ្ជសញ្ញាឬសហសញ្ញា(-) លេខទោ(ៗ) ក្បៀសឬ   កណ្តកសញ្ញា(,) បុច្ឆនសញ្ញា(?) មច្ឆណ្ឌសញ្ញាឬពងត្រី(…)វង់តង្កៀប[…] រ៉ាត់ឬឃ្នាប(}ឬ{…}) បេយ្យលៈឬលៈ(។ល។) អាទិសង្កេត(.)។

May 6, 2019

6 responses on "ការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តិ"

  1. You want to keep the information you gather very targeted. Go in to your vacation knowing your must-dos and make those your highest priority. Seven lease sales that were scheduled to take place after Obama’s inauguration have been now canceled entirely: one in the western Gulf, one off the coast of Virginia, and five in Alaskan waters, all with proven reserves.

  2. The Small Freestanding Bath And Back To Wall Combo. Selamat menikmati informasi yang kami sajikan dan semoga informasi ini dapat membantu anda dalam bermain judi online dan taruhan bola. A single coupon it, however, you can in fact get some good amazing ideas by reading RSS feeds frequently.

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X