ការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តិ

វណ្ណយុត្តិគឺជាសញ្ញាដែលប្រើបន្ថែមពីលើតួអក្សរ ដើម្បីនឹងលំអៀងសូរស័ព្ទវែង ជាស័ព្ទខ្លីឬលំអៀងស័ព្ទឱ្យប្លែកពីស័ព្ទដើមឬកាត់ពាក្យក្នុងប្រយោគជាសង្កាត់ដើម្បីឱ្យលះសេក្តីណាមួយហៅថា វណ្ណយុត្តិ។ វណ្ណយុត្តិទាំងនោះគឺ បន្តក់( ់ ) មូសិកទន្ត( ៉ ) ត្រីស័ព្ទ( ៊ ) សំយោគសញ្ញា( ័ ) របាទ( ៌ ) អស្តា( ៏ ) ទណ្ឌឃាត( ៍ ) វិសជ្ជនីយ( ះ ) យុគលពិន្ទុឬចុចពី(ៈ) ទ្វិពន្ទុលេខឬចំណុចពីរគូស(៖) កាបាទ( ៎ ) កុក្កដនេត្រឬភ្នែកមាន់(៙) វង់ក្រចក((…)) អព្ភន្តរ(ʻ…ʼ) អញ្ញប្រកាស(“…”) ខណ្ឌឬសញ្ញាខណ្ឌ   (។ ) ខណ្ឌចប់(៕) គោមូត្រឬបរិយោសាន (។៚)  រជ្ជសញ្ញាឬសហសញ្ញា(-) លេខទោ(ៗ) ក្បៀសឬ   កណ្តកសញ្ញា(,) បុច្ឆនសញ្ញា(?) មច្ឆណ្ឌសញ្ញាឬពងត្រី(…)វង់តង្កៀប[…] រ៉ាត់ឬឃ្នាប(}ឬ{…}) បេយ្យលៈឬលៈ(។ល។) អាទិសង្កេត(.)។

May 6, 2019

8 responses on "ការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តិ"

  1. Actually when someone doesn’t understand then its up to other viewers that they will assist, so here it occurs.

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X