ការទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុន

may, 2019

07may5:30 pm7:30 pmការទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុនការទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុន

Event Details

សូមកុំភ្លេចចូលរួមទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងធ្វើនៅសាលប្រជុំនៃអគារ CJCC នៅថ្ងៃទៅ ០៧ ខែ ឧសភានេះ។ អ្នកទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីពីការចែលរំលេកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីមុន។

Time

(Tuesday) 5:30 pm - 7:30 pm

Location

RUPP

Russian Federation Boulevard, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Organizer

CJCC

0 responses on "ការទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុន"

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X