ការគ្រប់គ្រង និង​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​តាម MS. Excel

june, 2020

29junalldayការគ្រប់គ្រង និង​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​តាម MS. Excel

Event Details

កម្មវិធី MS. Excel របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវ​បាន​កំពុង​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ នៅ​ក្នុង​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ វា​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​បញ្ចូល កែតម្រូវ រក្សាទុក និង​ជាពិសេស​នោះ​គឺ​សម្រាប់​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ ដោយ​សារ​តែ​វា​មាន​ភាព​ងាយស្រួល និង​សំបូរ​បែប​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។

គោលបំណង

បន្ទាប់​ពីរៀន​វគ្គ​នេះ​រួច អ្នក​សិក្សា

. ​នឹង​ចេះ​ពី​ដំណើរការ​នៃ​ការរៀបចំ គ្រប់គ្រង រក្សាទុក ដើម្បី​ងាយស្រួល​យក​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​មក​វិភាគ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី MS. Excel

. នឹង​ចេះ​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​រូបមន្ត​មួយ​ចំនួន​ដូចជា មធ្យម ម៉ូដ មេដ្យាន ក៏ដូចជា​រូបមន្ត សម្រាប់​រាប់ និង​ការ​គណនា (បូក ដក គុណ ចែក) នៅ​ក្នុង MS. Excel ដើម្បី​ធ្វើ​ការវិភាគ​ស្ថិតិ​បែប​ពិពណ៌នា

. នឹង​ចេះ​ពី​គន្លឹះ​ពិសេសៗ​នៅ​ក្នុង​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​ឱ្យ​ដំណើរការ​នៃ​ការវិភាគ​កាន់​តែ​លឿន និង​មានប្រសិទ្ធភាព ហើយ​ឱ្យ​ទម្រង់​នៃ​ការវិភាគ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ

. នឹង​អាច​មាន​លទ្ធភាព​យក​មេរៀន​នៅ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​នេះ​ទៅ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឬ​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​អាជីព​ការងារ​ប្រចាំថ្ងៃ

Time

All Day (Monday)

Organizer

SalaKhmer.orginfo@salakhmer.org Online

0 responses on "ការគ្រប់គ្រង និង​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​តាម MS. Excel"

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X